Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Немският стикер за фин прах / екостикер е задължителен при влизане в зелените екозони

Немски стикер за фин прах / екостикер

Въведените в Германия от 01.03.2007 г. екостикери за фин прах в червен, жълт и зелен цвят са валидни само в зелен цвят за влизане в около 60 немски екозони.
Eкостикерът в Германия е задължителен за всички леки автомобили, автобуси и камиони, когато някое от тези превозни средства трябва да влезе в екозона. Това не се отнася за квадроциклите.

Немските екостикери (наречени в текста на закона стикери за фин прах) са разделени за 3 различни класа вредни вещества. Върху стикера се намират регистрационният номер на превозното средство и печат на издаващия упълномощен орган.
Кое превозно средство с какви данни за емисиите и с какъв цвят на стикера ще бъде за превозните средства, регистрирани извън Германия, се определя от ЕВРО класата и съответно от датата на регистрация на автомобила в ЕВРО класификационната таблица.

Тук можете да поръчате немски екостикер за зелените екозони в Германия.

Зелени екозони в Германия

Green-Zones-App: Интерактивна карта на всички немски екозони

В Германия вече са създадени около 60 екологични зони, в които стикерите са задължителни за всички превозни средства от класове N1-N3 и M1-M3 (леки автомобили, автобуси и камиони).
В Германия създаването на екологични зони става по решение на градовете и общините, които определят границите на своите екологични зони и ги записват в плановете за запазване чистотата на въздуха.
Къде точно минават границите на съответните локални екологични зони и какви местни разрешения за изключения съществуват, можете да намерите на много езици на Umwelt-Plakette.de.
Доколкото към тези зелени зони с постоянни граници се добавят допълнително забрани за движение на дизелови автомобили или сини екозони от 2018 г., необходимата информация може да се види на информационната страница на Blaue Plakette.

Намаляване на вредните вещества посредством екостикерите

Тъй като и в Германия трябва да продължи намаляването на различните емисии, като фин прах, серен диоксид и азотни оксиди, във всички екозони на Германия (с едно изключение) може да се влиза само със зеления екостикер.
Освен това от 2018 година в някои градове на Германия ще могат да се движат само превозни средства, чиито емисии на азотни оксиди NOx отговарят на законовите изисквания. Това ще се регулира или чрез зони, забранени за движение на превозни средства с дизелово гориво (обща забрана за управление на дизелови автомобили), или чрез син стикер, съответстващ на клас вредни вещества 5, който ще се дава на бензинови превозни средства и на дизелови превозни средства с ниски емисии на вредни вещества.

Тук можете да поръчате немски екостикер за зелените екозони в Германия.

В Германия заплашват със забрана на движението на дизелови превозни средства и със сини екозони без NOx

Със сините винетки може да се влиза в така наречените сини екозони, които могат да бъдат създадени от съответния град допълнително към вече съществуващите зелени екозони.
Сини екозони ще се създават там, където емисиите на NOx са особено големи и значително превишават определените със закон гранични стойности.

Сините екозони и зоните със забрана за движение на дизелови автомобили могат да са постоянни и твърдо фиксирани. Постоянните, фиксирани зони са сравними със зелените екозони. Временните зони в зависимост от метеорологичните условия се прилагат само при определено, променящо се време. За да разберете какъв е актуалният статус на временните зони (кога с какъв стикер трябва да се пътува), проверете в реално време актуалното в момента право за движение чрез Green-Zones-App (приложение за зелените зони).

Всички екозони в Европа – Кои забрани за движение в кои дни, с какъв вид превозно средство и с какъв стикер/винетка?

Купуването на стикер/винетка за френска, немска, австрийска, датска или друга европейска екозона доста често не е достатъчно.

Значително по-решаващо за европейския икономически оборот и туристическото индивидуално и автобусно движение са знанията, с какъв цвят или клас винетка/стикер трябва да се пътува в съответната национална екозона без фин прах или NOx. Също толкова решаващо е, за кой от 17-те различни видове европейски превозни средства и по кое време, в кой от дните на седмицата е разрешено или забранено пътуването в постоянните или временните екозони.

За да се отговори на тези въпроси, е необходима допълнителна информационна услуга, която да се предоставя безплатно на всички клиенти на зелените зони чрез приложението за зелените зони.

Начин на функциониране на приложението за зелените зони

Начинът на функциониране на приложението за зелените зони се базира на данни от базата с данни за зелените зони от националните и местни правила на всяка европейска държава и подведомствените й градове и общини. Освен това приложението отчита актуализациите на забраните за движение и дългосрочно блокиране на валидни преди това стикери и винетки във всички постоянни и временни екозони на Европа за всички различни видове превозни средства и класове EURO в Европа.
Всички други подробности за приложението за зелените зони ще намерите тук на 9 езика.

Тук можете да поръчате немски екостикер за зелените екозони в Германия.

Горният преглед показва кои типове превозни средства, с каква дата на производство или ЕВРО стандарт могат да получат немски екостикер.
Немският екостикер (наречен също така стикер против фин прах) е задължителен за камиони, автобуси и леки автомобили, ако същите искат да влязат в немска екозона.
Внимание: Авторското право за таблицата е на Зелени зони GmbH.

Тук можете да поръчате немски екостикер за зелените екозони в Германия.